Karta Praw USA i inne poprawki

The translation regards Bennett Wheeler typeset
the form to have taken part in content approval

 

Przekład uwzględnia czcionkę Bennetta Wheelera
formę, która uczestniczyła w przyjęciu treści

 

AMENDMENT I.

Congress shall make no Law respecting the Establishment of Religion, or prohibiting the free Exercise thereof; or abridging the Freedom of Speech, or of the Press, or to the Right of the People peaceably to assemble, and to petition the Government for a Redress of Grievances.

 

POPRAWKA PIERWSZA.
Kongres nie będzie tworzyć praw tyczących Ustanawiania Religii, czy zabraniających swobodnego jej Praktykowania; czy ograniczających Wolność Mowy, czy Prasy, bądź Prawo Ludzi by pokojowo się gromadzić, czy wnioskować do Władz o Zadośćuczynienie za Szkody.

 

AMENDMENT II.
A well regulated Militia being necessary to the Security of a free State, the Right of the People to keep and bear Arms shall not be infringed.

 

POPRAWKA DRUGA.
Dobrze sposobiona milicja będąc niezbędną dla Bezpieczeństwa wolnego Państwa, Prawo Ludzi do zachowania i noszenia Broni nie będzie naruszane.

 

AMENDMENT III.
No Soldier shall, in Time of Peace, be quartered in any House, without the Consent of the Owner, nor, in Time of War, but in a Manner to be prescribed by Law.

 

POPRAWKA TRZECIA.
Żaden Żołnierz nie będzie, w Czasie Pokoju, kwaterowany w jakim Domostwie bez zgody Właściciela, ani w Czasie Wojny, jedynie Postępowaniem wyznaczonym przez Prawo.

 

AMENDMENT IV.
The Right of the People to be secure in their Persons, Houses, Papers, and Effects, against unreasonable Searches and Seizures shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable Cause supported by Oath, or Affirmation, and particularly describing the Place to be searched, and the Persons or Things to be seized.

 

POPRAWKA CZWARTA
Prawo Ludności do bezpieczeństwa Osoby, Domostw, Dokumentów, oraz Dobytku od nieuzasadnionych Przeszukań i Zajęć nie będzie łamane, a żadne Nakazy nie zostaną wydane bez prawdopodobnego Powodu wspartego Przysięgą, lub Ślubowaniem, a wskazującego szczegółowo Miejsce do przeszukania, oraz Osoby i Obiekty do zatrzymania.

 

AMENDMENT V.
No Person shall be held to answer for a Capital, or otherwise Infamous Crime, unless on a Presentment or Indictment of a Grand Jury; except in Cases arising in the Land or Naval Forces; or in the Militia, when in actual Service in Time of War or public Danger: Nor shall any Person be subject for the same Offence to be Twice put in Jeopardy of Life or Limb; nor shall be compelled, in any Criminal Case, to be a Witness against himself; nor be deprived of Life, Liberty or Property, without due Process of Law: Nor shall private Property be taken for public Use without just Compensation.

 

POPRAWKA PIĄTA
Nikt nie będzie trzymany za Zbrodnię czy Przestępstwo, tylko za Oświadczeniem czy Oskarżeniem od Wielkiej Ławy, z wyjątkiem Kazusów w Siłach Lądowych czy Morskich, bądź w Milicji, gdy w służbie czynnej w Czasie Wojny lub publicznego Niepokoju: Ani nikt za ten sam Występek nie będzie na Zagrożenie Życia czy Zdrowia powtórnie wystawiony; ni skłaniany, w Sprawie Kryminalnej, by przeciw sobie świadczyć; ani pozbawiony Życia, Wolności i Własności, bez prawego Procesu w Sądzie: ni prywatną Własność weźmie publiczny Użytek bez słusznej Kompensaty.

 

AMENDMENT VI.
In all Criminal Prosecutions, the accused shall enjoy the Right to a speedy and public Trial, by an impartial Jury of the State and District wherein the Crime shall have been committed, which District shall have been previously ascertained by Law; and to be informed of the Nature and Cause of the Accusation; to be confronted with the Witnesses against him; to have compulsory Process for obtaining Witnesses in his Favour; and to have the Assistance of Counsel for his Defence.

 

POPRAWKA SZÓSTA.
We wszystkich Postępowaniach Kryminalnych, oskarżony będzie mieć Prawo do rychłego i publicznego Procesu, przy bezstronnej Ławie ze Stanu i Dystryktu w którym do Przestępstwa doszło, który to Dystrykt zostanie przedtem potwierdzony prawnie; oraz do bycia poinformowanym o Naturze i Przyczynie Oskarżenia; do bycia skonfrontowanym ze Świadkami przeci sobie; do obowiązkowego Procesu znalezienia Świadków na swą Korzyść; oraz do Pomocy Prawnej ku swej Obronie.

 

AMENDMENT VII.
In Suits at Common Law, where the Value in Controversy shall exceed Twenty Dollars, the Right of Trial by Jury shall be preserved, and no Fact tried by a Jury shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the Rules of the Common Law.

 

POPRAWKA SIÓDMA.
W Postępowaniach Prawa Zwyczajowego, gdzie Wartość Sporu przekracza Dwudzieścia Dolarów, Prawo do Ławy Przysięgłych będzie zachowane, a żaden z sądzonych przez Ławę Faktów nie będzie ponownie rozważany w żadnym Sądzie Stanów Zjednoczonych inaczej niż Prawem Zwyczajowym.

 

AMENDMENT VIII.
Excessive Bail shall not be required; nor excessive Fines imposed; nor cruel and unusual Punishments inflicted.

 

POPRAWKA ÓSMA.
Nadmiernej Kaucji nie będzie się żądać; ni nadmiernych Grzywien nakładać; ni okrutnych czy niezwykłych Kar zadawać.

 

AMENDMENT IX.
The Enumeration in the Constitution of certain Rights shall not be construed to deny or disparage others retained by the People.

 

Wyszczególnienie Praw bezwarunkowych przez Konstytucję nie powinno być używane by wzbronić czy umniejszyć inne zachowywane przez Naród.

 

AMENDMENT X.
The Powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively or to the People.

 

POPRAWKA DZIESIĄTA.
Umocowania nie nadawane Stanom Zjednoczonym przez Konstytucję, ani zabraniane przez nią Stanom, pozostają zarezerwowane dla poszczególnych Stanów i Narodu.

 

 

Further amendments are not known as the Bill of Rights, but they belong with the Constiution just the same.

 

Dalsze poprawki nie są znane jako Karta Praw, ale przynależą z Konstytucją dokładnie tak samo.

 

AMENDMENT XI.
The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State.

 

POPRAWKA JEDENASTA.
Władza sądownicza Stanów Zjednoczonych nie będzie rozciągana na sprawy karne i majątkowe założone bądź wszczęte przeciw jednemu ze Zjednoczonych Stanów przez Obywteli innego Stanu, lub przez Obywateli czy Poddanych Kraju Obcego.

 

AMENDMENT XII.
The Electors shall meet in their respective states, and vote by ballot for President and Vice-President, one of whom, at least, shall not be an inhabitant of the same state with themselves; they shall name in their ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists of all persons voted for as President, and all persons voted for as Vice-President and of the number of votes for each, which lists they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate.

 

POPRAWKA DWUNASTA.
Elektorzy spotkają się w swoich Stanach i zagłosuja tajnie na Prezydenta i Wice-Prezydenta, z których przynajmniej jeden nie będzie mieszkańcem tego samego stanu co oni; zaznaczą głosy oddane dla wyznaczenia Prezydenta, a w osobnym głosowaniu te oddane na Wice-Prezydenta, oraz sporządzą odrębne listy wszystkich osób które wyznaczono na Prezydenta, a także wszystkich osób które wyznaczono na Wice-Prezydenta, oraz liczbę głosów na każdą, które to listy podpiszą i uwierzytelnią, oraz przekażą zapieczętowane do siedziby rządu Stanów Zjednoczonych, skierowaną do Przewodniczącego Senatu.

 

The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates and the votes shall then be counted.

 

Przewodniczący Senatu, w obecności Senatu i Izby Reprezentantów, otworzy wszystkie certyfikaty, a następnie głosy zostaną policzone.

 

The person having the greatest Number of votes for President, shall be the President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed; and if no person have such majority, then from the persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those voted for as President, the House of Representatives shall choose immediately, by ballot, the President.

 

Osoba o najwyższej liczbie głosów będzie nominowana na Prezydenta, o ile liczba ta odpowiadać będzie większości wszystkich mianowanych Elektorów; a jeśli nikt nie będzie mieć takiej większości, wtedy spośród osób o najwyższej liczbie głosów, nie więcej jednak niż trzech na liście głosów na Prezydenta, Izba Reprezentantów natychmiastowo nominuje,w głosowaniu tajnym, jedną z nich na Prezydenta.

 

But in choosing the President, the votes shall be taken by states, the representation from each state having one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the states, and a majority of all the states shall be necessary to a choice.

 

W wyborze Prezydenta głosy będą jednak uznawane wedle stanów, przyznając reprezentacji każdego Stanu jeden głos; kworum dla tego celu stanowić będą pojedynczo lub liczebnie członkowie z dwóch trzecich Stanów, a większość z wszystkich Stanów będzie wymagana by dokonać wyboru.

 

And if the House of Representatives shall not choose a President whenever the right of choice shall devolve upon them, before the fourth day of March next following, then the Vice-President shall act as President, as in the case of the death or other constitutional disability of the President.

 

A jeśli Izba Reprezentantów nie nominuje Prezydenta kiedykolwiek prawo wyboru im przypadnie, do dnia czwartego następującego Marca, Wice-prezydent będzie sprawować urząd Prezydenta, jak w przypadku śmierci lub konstytucynej niezdolności Prezydenta.

 

The person having the greatest number of votes as Vice-President, shall be the Vice-President, if such number be a majority of the whole number of Electors appointed, and if no person have a majority, then from the two highest numbers on the list, the Senate shall choose the Vice-President; a quorum for the purpose shall consist of two-thirds of the whole number of Senators, and a majority of the whole number shall be necessary to a choice. But no person constitutionally ineligible to the office of President shall be eligible to that of Vice-President of the United States.

 

Osoba o najwyższej liczbie głosów na Wice-Prezydenta, będzie nominowana na Wice-Prezydenta, jeśli liczba ta będzie stnaowic większość całkowitej liczby mianowanych Elektorów, a jeśli nikt takiej większości mieć nie będzie, z dwóch najwyżej na liście Senat obierze Wice-Prezydenta; kworum na ten cel będzie się składać z dwóch trzecich całkowitej liczby Senatorów, a większość owej liczby będzie wymagana dla wyboru. Lecz nikt kto nie spełnia konstytucyjnych wymogów na Prezydenta nie będzie uznany zdolnym do objęcia urzędu Wice-Prezydenta.

 

 

AMENDMENT XIII.
Sect. 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.
Sect. 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA TRZYNASTA.
Dział 1. Niewolnictwo, bądź niedobrowolna służba, o ile nie nakazana jako kara za przestępstwo orzeczone prawomocnym wyrokiem, nie będą mieć miejsca w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek pod ich jurysdykcją.
Dział 2. Kongres ma prawo zaprowadzić ten artykuł stosownymi przepisami.

 

AMENDMENT XIV
Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

 

POPRAWKA CZTERNASTA.
Dział 1. Wszyscy którzy urodzili się czy naturalizowali na terytorium Stanów Zjednoczonych, rozpoznawawnym ich jurysdykcją, są obywatelami Stanów Zjednoczonych oraz Stanu zamieszkania. Żaden Stan nie utworzy ani nie zaprowadzi przepisów które umniejszałyby prawa i nietykalność obywateli Stanów Zjednoczonych; ni który Stan pozbawi kogo życia, wolności, czy własności, bez należytego procesu prawnego; ni zabroni komu w swej jurysdykcji równości wobec prawa.

 

Section 2. Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice President of the United States, Representatives in Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age, and citizens of the United States, or in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State.

 

Dział 2. Reprezentanci będą przyznawani poszczególnym Stanom wedle ich liczebności, licząc wszystkie osoby w każdym Stanie, z wyłączeniem nieopodatkowanych Indian. Ale jeśli prawo głosowania w wyborach elektorów Prezydenta i Wice-Prezydenta Stanów Zjednoczonych, wyborach Reprezentantów w Kongresie, funkcjonariuszy Egzekutywy i Sądownictwa Stanu, oraz członków jego Legislatywy, zostaje zabronione którym mieszkańcom Stanu płci męskiej, wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden, obywatelstwa amerykańskiego, czy jakkolwiek ograniczone, z wyjątkiem rebelii czy innego przestępstwa, podstawa tamtejszej reprezentacji zostanie zredukowana wedle proporcji między liczbą takich obywateli płci męskiej a ogółem obywateli płci męskiej wieku lat przynajmniej dwudziestu jeden, w owym Stanie.

 

Section 3. No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may, by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

 

Dział 3. Żadna osoba nie stanie się Reprezentantem czy Senatorem w Kongresie, czy elektorem Prezydenta bądź Wice-Prezydenta, czy sprawować urzędu, państwowego bądź wojskowego, z ramienia Stanów Zjednoczonych czy jakiego Stanu kto, złożywszy przysięgę, jako członek Kongresu czy funkcjonariusz Stanów Zjednoczonych, bądź członek legislatywy Stanowej, czy funkcjonariusz wykonawczy bądź sądownictwa Stanu, by wspierać Konstytucję Stanów Zjednoczonych, zaangażuje sie w insurekcję lub rebelię przeciw nim, bądź udzieli pomocy i wsparcia ich wrogom. Lecz Kongres może, głosem dwóch trzecich, usunąć taką niezdatność.

 

Section 4. The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void.

 

Dział 4. Wartość długu publicznego Stanów Zjednoczonych, zatwierdzona prawnie, włączając długi zaciągnięte na wypłatę pensji oraz nagród za służbę w tłumieniu insurekcji czy rebelii, nie będzie kwestionowana. Lecz ani Stany Zjednoczone ani który Stan nie przyjmą ni zapłacą dług czy zobowiązanie zaciągnięte ku pomocy insurekcji bądź rebelii przeciw Stanom Zjednoczonym, czy też roszczenie z racji utraty bądź wyzwolenia niewolnika; a wszystkie takie długi, zobowiązania, czy roszczenia będą uznane nielegalnymi i nieważnymi.

 

Section 5. The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.

 

Dział 5. Kongres ma prawo zaprowadzić, właściwymi przepisami, postanowienia tego artykułu.

 

AMENDMENT XV.
Sect. 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.
Sect 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA PIĘTNASTA.
Dział 1. Prawu obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie będą przeczyć czy je ograniczać ani Zjednoczone Stany ani który Stan, na podstawie rasy, koloru skóry, czy uprzedniego poddaństwa.
Dział 2. Kongres ma prawo zaprowadzic ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XVI.
The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration.

 

POPRAWKA SZESNASTA.
Kongres będzie mógł nakładać podatek na dochód z dowolnego źródła, bez zachowania proporcji między Stanami, oraz bez wględu na jakikolwiek census czy wyliczenie ludności.

 

 

AMENDMENT XVII.
The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State, elected by the people thereof, for six years; and each Senator shall have one vote. The electors in each State shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the State legislatures.

 

POPRAWKA SIEDEMNASTA
Senat Stanów Zjednoczonych będzie sie składać z dwóch Senatórw z każdego Stanu, wybranych przez ich ludność, na lat sześć; a każady Senator będzie mieć jeden głos. Elektorzy z każdego Stanu będą mieć kwalifikacje stosowne dla elektorów najliczniejszego działu Legislatury Państwowej.

 

When vacancies happen in the representation of any State in the Senate, the executive authority of such State shall issue writs of election to fill such vacancies: Provided, That the legislature of any State may empower the executive thereof to make temporary appointments until the people fill the vacancies by election as the legislature may direct.

 

Jeśli w reprezentacji którego Stanu w Senacie przydarzyłyby się wakaty, władza wykonawcza tego Stanu wyda wezwanie do głosowania by takie wakaty wypełnić: Z zastrzeżeniem, że legislatura Stanowa może upoważnić tamtejszą władzę wykonawczą do tymczasowych mianowań, do czasu aż wyborcy wypełnią wakaty drogą elekcji, zarządzonej przez legislaturę.

 

This amendment shall not be so construed as to affect the election or term of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.

 

Poprawka ta nie będzie używana by wpłynąć na wybór lub kadencję jakiegokolwiek obranego już Senatora, zanim nabierze ważności jako część Konstytucji.

 

 

AMENDMENT XVIII.
Sect. 1. After one year from the ratification of this article the manufacture, sale, or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States and all the territory subject to the jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby prohibited.

 

POPRAWKA OSIEMNASTA.
Dział 1. Po roku od ratyfikacji tego artykułu, produkcja, sprzedaż, oraz transport wszelkich napojów o własnościach intoksykujących wewnątrz Stanów Zjednoczonych oraz jakichkolwiek terytoriów pod ich jurysdykcją, a także przywóz czy eksport, dla celów spożywczych, są niniejszym zabronione.

 

Sect. 2. The Congress and the several States shall have concurrent power to enforce this article by appropriate legislation.

 

Dział 2. Kongres i poszczególne Stany będą mieć upoważnienie współbieżne by zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress.

 

Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury poszczególnych Stanów, jak przewidziane Konstytucją, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia Stanom przez Kongres.

 

AMENDMENT XIX.
The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex.

 

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA DZIEWIĘTNASTA.
Prawo obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania nie będzie odbierane ani ograniczane przez Stany Zjednoczone czy który Stan, z uwagi na płeć.

 

Kongres będzie mić moc zaprowadzenia tego artykułu odpowiednimi przepisami.

 

 

AMENDMENT XX.
Sect. 1. The terms of the President and Vice President shall end at noon on the 20th day of January, and the terms of Senators and Representatives at noon on the 3d day of January, of the years in which such terms would have ended if this article had not been ratified; and the terms of their successors shall then begin.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA.
Dział 1. Kadencje Prezydenta i Wice-Prezydenta będą kończyć się w południe 20 stycznia, a kadencje Senatorów i Reprezentantów w południe dnia 3 stycznia, w latach w których kadencje takowe mają się zakończyć, bez wpływu ratyfikacją tego artykułu; kadencje ich następców rozpoczną się odpowiednio.

 

Sect. 2. The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting shall begin at noon on the 3d day of January, unless they shall by law appoint a different day.

 

Dział 2. Kongres zbierze się przynajmniej raz w roku, a spotkanie takie odbędzie się w południe dnia 3 stycznia, chyba że prawem wyznaczą inny dzień.

 

Sect. 3. If, at the time fixed for the beginning of the term of the President, the President elect shall have died, the Vice President elect shall become President. If a President shall not have been chosen before the time fixed for the beginning of his term, or if the President elect shall have failed to qualify, then the Vice President elect shall act as President until a President shall have qualified; and the Congress may by law provide for the case wherein neither a President elect nor a Vice President elect shall have qualified, declaring who shall then act as President, or the manner in which one who is to act shall be selected, and such person shall act accordingly until a President or Vice President shall have qualified.

 

Dział 3. Jeśli, w czasie ustalonym na rozpoczęcie kadencji Prezydenta, Prezydent elekt umrze, Wice-Prezydent elekt stanie się Prezydentem. Jeśli Prezydent nie zostanie wybrany przed czasem wyznaczonym na początek jego kadencji, bądź Prezydent elekt nie zdoła przedstawić wymaganych kwalifikacji, wtedy Wice-Prezydent elekt będzie pełnić funkcje Prezydenta, do czasu aż Prezydent przedstawi kwalifikacje; a Kongres może prawnie zastrzec sytuacje w których ani Prezydent ani Wice-Prezydent nie jest zdolny przedstawić kwalifikacji, deklarując kto będzie pełnić funkcje Prezydenta, bądź jakim sposobem wybrać takową osobę, a osoba ta będzie funkcjonować, do czasu aż Prezydent bądź Wice-Prezydent będą się kwalifikować.

 

Sect. 4. The Congress may by law provide for the case of the death of any of the persons from whom the House of Representatives may choose a President whenever the right of choice shall have devolved upon them, and for the case of the death of any of the persons from whom the Senate may choose a Vice President whenever the right of choice shall have devolved upon them.

 

Dział 4. Kongres może prawnie zastrzec sytację śmierci którejkolwiek z osób spośród których Izba Reprezentantów może wybrać Prezydenta, kiedykolwiek prawo wyboru im przypada, oraz sytuację śmierci którejkolwiek z osób spośród których Senat może wybrać Wice-Prezydenta, gdy jemu prawo wyboru przypada.

 

 

Sect. 5. Sections 1 and 2 shall take effect on the 15th day of October following the ratification of this article.

 

Działy 1 oraz 2 wejdą w życie 15 dnia października, po ratyfikacji tego artykułu.

 

Sect. 6. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several States within seven years from the date of its submission.

 

Dział 6. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech-czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia.

 

AMENDMENT XXI.
Sect. 1. The eighteenth article of amendment to the Constitution of the United States is hereby repealed.

 

Dział 1. Artykuł osiemnastej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest niniejszym uchylany.

 

Sect. 2. The transportation or importation into any State, Territory, or possession of the United States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby prohibited.

 

Dział 2. Transport bądź import do którego Stanu, Terytorium, czy mienia Stanów Zjednoczonych w celu dostarczenia czy użytkowania tam napojów intoksykujących w niezgodzie z tamtejszymi przepisami, są niniejszym zabronione.

 

Sect. 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress.

 

Dział 3. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez konwencje poszczególnych Stanów, jak przewidziane Konstytucją, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia poszczególnymi Stanom przez Kongres.

 

 

AMENDMENT XXII.
Sect. 1. No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once. But this article shall not apply to any person holding the office of President when this article was proposed by the Congress, and shall not prevent any person who may be holding the office of President, or acting as President, during the term within which this article becomes operative from holding the office of President or acting as President during the remainder of such term.

 

POPRAWKA DDWUDZIESTA DRUGA.
Dział 1. Nikt nie zostanie obrany na urząd Prezydenta więcej niż dwa razy, a nikt kto pełnił urząd Prezydenta bądź funkcje Prezydenta dłużej niż dwa lata kadencji na którą ktoś inny został Prezydentem wybrany, nie zostanie sam na urząd Prezydenta wybrany więcej niż raz. Artykuł ten jednak nie będzie się stosować do kogokolwiek na urzędzie prezydenckim kiedy artykuł został zaproponowany w Kongresie, oraz nie przeszkodzi nikomu na prezydenckim urzędzie lub o prezydenckich funkcjach, w czasie gdy artykuł ten zyska moc prawną, w pełnieniu prezydenckiego urzędu lub funkcji to końca terminu.

 

Sect. 2. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several states within seven years from the date of its submission to the states by the Congress.

 

Dział 2. Artykuł ten nie będzie mieć skutku póki nie zostanie ratyfikowany jako poprawka do Konstytucji przez legislatury trzech-czwartych poszczególnych Stanów, w ciągu siedmiu lat od daty przedłożenia Stanom przez Kongres.

 

AMENDMENT XXIII.
Sect. 1. The District constituting the seat of Government of the United States shall appoint in such manner as the Congress may direct:

 

A number of electors of President and Vice President equal to the whole number of Senators and Representatives in Congress to which the District would be entitled if it were a State, but in no event more than the least populous State; they shall be in addition to those appointed by the States, but they shall be considered, for the purposes of the election of President and Vice President, to be electors appointed by a State; and they shall meet in the District and perform such duties as provided by the twelfth article of amendment.
Sect. 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

Dział 1. Dystrykt stanowiący siedzibę Rządu Stanów Zjednoczonych wyznaczy, na sposób wskazany przez Kongres:

 

Liczbę elektorów Prezydenta i Wiceprezydenta równą całkowitej liczbie Senatorów i Reprezentantów w Kongresie do jakiej dystrykt byłby uprawniony gdyby był Stanem, lecz nie wyższą bynajmniej od tej dla najmniej zaludnionego Stanu; będą oni uzupełnieniem tych wyznaczonych przez Stany, lecz będą uważani, dla celów wyboru Prezyenta czy Wice-Prezydenta, elektorami mianowanymi przez Stan; a będą się spotykać w Dystrykcie i pełnić obowiązki jakie wyznacza artykuł dwunastej poprawki.

 

Dział 2. Kongres będzie mieć prawo zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XXIV.
Sect. 1. The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for President or Vice President, for electors for President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or any State by reason of failure to pay any poll tax or other tax.
Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA CZWARTA
Dział 1. Prawo obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania w prymarnych czy innych wyborach na Prezydenta bądź Wiceprezydenta, czy Senatora bądź Reprezentanta w Kongresie, nie będzie odbierane ani ograniczane przez Stany Zjednoczone czy który Stan z uwagi na niezapłacenie podatku osobowego czy jakiegokolwiek innego podatku.
Dział 2. Kongres będzie mieć prawo zaprowadzić ten artykuł odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XXV.
Section 1. In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice President shall become President.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA PIĄTA.
Dział 1. W razie usunięcia Prezydenta z urzędu lub jego śmierci czy rezygnacji, Wice-Prezydent stanie się Prezydentem.

 

Section 2. Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress.

 

Dział 2. Kiedykolwiek dojdzie do wakatu na urzędzie Wice-Prezydenta, Prezydent nominuje Wice-Prezydenta, który objemie stanowisko po zatwierdzeniu większością głosów w obydwu Izbach Kongresu.

 

Section 3. Whenever the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as Acting President.

 

Dział 3. Kiedykolwiek Prezydent przekaże aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację iż nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, do czasu aż nie przekaże pisemnej deklaracji o treści przeciwnej, upoważnienia te i obowiązki realizować będzie Wice-Prezydent jako Prezydent Pełniący Obowiązki.

 

Section 4. Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.

 

Dział 4. Kiedykolwiek Wice-Prezydent oraz większość bądź przełożonych departamentów wykonawczych bądź organu jaki Kongres prawem może wyznaczyć, przekażą aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów pisemną deklarację iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, Wice-Prezydent przejmie upoważnienia i obowiązki owego urzędu jako Prezydent Pełniący Obowiązki.

 

Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session, within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office.

 

Natępnie, gdy Prezydent przekaże aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów swoją pisemną deklarację iż żadna przeszkoda już nie istnieje, wznowi on swoje realizowanie upoważnień i obowiązków urzędu, chyba że Wice-Prezydent oraz większość bądź przełożonych departamentów wykonawczych bądź organu jaki Kongres prawem może wyznaczyć, przekażą w ciagu czterech dni aktualnym przewodniczącym Senatu oraz Izby Reprezentantów pisemną deklarację iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu. Kongres zdecyduje wtedy o kwestii, w tym celu zbierając się w czterdzieści osiem godzin, na sesji. Jeśli Kongres, w dwadzieścia jeden dni od otrzymania deklaracji pisemnej owego drugiego rodzaju, a o ile nie w sesji, w dwadzieścia jeden dni po wymaganym spotkaniu, orzecze dwoma trzecimi głosów obydwu Izb iż Prezydent nie jest zdolny realizować upoważnień i obowiązków swego urzędu, Wice-Prezydent będzie kontynuować ich wypełnianie jako Prezydent Pełniący Obowiązki.

 

AMENDMENT XXVI.
Sect. 1. The right of citizens of the United States, who are eighteen years of age or older, to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of age.
Sect. 2. The Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA SZÓSTA.
Dział 1. Prawu obywateli Stanów Zjednoczonych do głosowania, którzy są w wieku lat osiemnastu lub powyżej, nie będą przeczyć ani go ograniczać, ani Stany Zjednoczonr ani który Stan, na podstawie wieku.
Dział 2. Kongres będzie miec prawo zaprowadzić tę poprawkę odpowiednimi przepisami.

 

AMENDMENT XXVII.
No law, varying the compensation for the services of the Senators and Representatives, shall take effect, until an election of Representatives shall have intervened.

 

POPRAWKA DWUDZIESTA SIÓDMA.
Żaden przepis, różnicujący uposażenie za służbę dla Senatorów i Reprezentantów, nie wejdzie w życie, zanim nie odbędą się kolejne wybory Przedstawicielskie.

 

Deklaracja niepodległości

Public domain translation and posters by Teresa Pelka, 2016.
Przekład i plakaty dla domenty publicznej: Teresa Pełka, 2016.
The translation regards John Dunlap typeset, the form to have taken part in content approval.
Tłumaczenie uwzględnia czcionkę Johna Dunlapa, formę, która uczestniczyła w przyjęciu treści.

Feel welcome to read about the original.
Zapraszam do przeczytania o oryginale.

usa-declaration-header
 

declaration-header

 

KIEDY w Przebiegu Wydarzeń między Ludźmi staje się potrzebnym, by jeden Naród rozwiązał Polityczne Więzi które dotąd łączyły go z drugim, a zajął pośród Sił na Ziemi tej równe i także samodzielnie Stanowisko, do którego Prawa Natury oraz tejże Natury Bóg uprawniają, szczery Wzgląd na Ludzkie Przekonania wymaga, aby owi zdeklarowali Przyczyny, które przynaglają ich do tej Separacji.

 

UWAŻAMY Prawdy te za samooczywiste, iż wszyscy Ludzie stworzeni są równymi, obdarzonymi przez Stwórcę niezaprzeczalnymi i niezbywalnymi Prawami, a między tymi są owe do Życia, Wolności, oraz Dążności do Szczęścia.— — By umocować te Prawa, Rządy są ustanawiane między Ludźmi, czerpiąc swe słuszne Władze z Przyzwolenia Rządzonych, a kiedykolwiek Rządu jakiego Forma staje się niszczycielską dla tych Celów, jest Uprawnieniem Narodu ją przekształcić albo obalić, ustanawiawszy nowy Ustrój, kładąc Podwaliny na takowych Zasadach, oraz organizując swe Uzdolnienia w takiej Formie, aby były one jemu najzdatniejszymi Spokojność a Zadowolenie uskutecznić. Roztropność zaiste nakazuje, iż Rządy dobrze ugruntowane nie powinny być zmieniane z Powodów błahych a przejściowych; a stosownie wszelkie Doświadczenie ujawia, że Ludzie skłonni są cierpieć raczej, póki Zło jest znośnym, niż zadość sobie czynić obalając Formy do których są przyzwyczajonymi. Lecz gdy długi Ciąg Nadużyć i Uzurpacji, ku jednemu bieżący nieodmiennie Przedmiotowi, odsłania Zamiar uniżenia ich pod absolutnym Despotyzmem, jest ich Prawem, jest ich Obowiązkiem, zrzucić taki Rząd, a zaprowadzić Straż nową dla swej przyszłej Bezpieczności. Takowym pozostaje wytrwałe Cierpienie tych Kolonii; taką jest też obecna Potrzeba, która zmusza je do zmiany bywałych Rządowych Systemów. Tradycja obecnego Króla Wielkiej Brytanii jest Tradycją ponawianych Krzywd i Uzurpacji, wszystkich za bezpośrednie Zadanie mających Ustanowienie absolutnej Tyranii nad tymi Stanami. Aby to wykazać, Fakty niech będą przedstawione zacnemu Światu.

 

ON odmówił swej Zgody na Prawa, a te nad wyraz godziwe i potrzebne publicznemu Dobru.

 

ON zabronił swym Zarządcom wydawać Przepisy pilnej a żywotnej Wagi, o ile zawieszonymi nie były w Działaniu do czasu aż jego Zgoda była przyznaną; a gdy tak były zawieszonymi, zupełnie odmawiał się nimi zajmować.

 

ON nie zgodził się wydać dalszych Przepisów ku Ulokowaniu pokaźnych Dystryktów Ludności, chyba że owi Ludzie wyrzekliby się Prawa do Reprezentacji w Legislaturze, Prawa dla nich bezcennego, a odstręczającego Tyranom jedynie.

 

ON zwoływał Ciała Prawodawcze w Miejscach niezwykłych, uciążliwych, a oddalonych od Składnic ich publicznych Rejestrów, jedynie dla Zamysłu by przymęczyć onych do Uległości wobec jego Sposobów.

 

ON rozwiązał Izby Przedstawicielskie kilkakroć, za opieranie się z męską Stanowczością jego Naruszeniom Praw Narodu.

 

ON od długiego już Czasu odmawia, po takowych Dymisjach, bieg nadać wybieraniu następnych, a Uzdolnienia Praworządne, do Zaniku niezdolne, wróciły się między Ludność dla swej Uprawy, Państwo pozostając w międzyczasie narażonym na wszelkie Niebezpieczeństwa Inwazji z zewnątrz, a Tumultu wewnętrznie.

 

ON powziął się zapobiec Zaludnieniu tychże Stanów, z tym Zamiarem obstrukcyjnie zawadzając Przepisom Naturalizacji Obcokrajowców, a także odrzucając inne, które by owych do Migracji tutaj zachęcały, podnosząc nadto Wymogi dla nowych Przydziałów Ziem.

 

ON zawadza Administracji Prawa, odmawiając swej Zgody na Przepisy które by ustanawiały Władzę Sądowniczą.

 

ON Sędziów zależnymi uczynił od jego Woli wyłącznie, względem Zachowania Urzędu, czy Wysokości i Wypłaty Zarobków.

 

ON utworzył Mnogość nowych Urzędów, a nadesłał tu Roje Urzędników, by nasz Naród nękali i żywili się z jego Zasobów.

 

ON pomiędzy nami trzymał, w Czasie Pokoju, Wojska Stałe, bez Przyzwolenia naszych Legislatur.

 

ON oddziałał, co by uczynić Wojsko nadrzędnym, a niezależnym od Władzy Cywilnej.

 

ON porozumiał się z innymi, by poddać nas Sądownictwu obcemu naszej Konstytucji i przez nasze Prawa nie uznanemu, udzielając Zatwierdzenia Uchwałom rzekomej Praworządności:

 

ABY zakwaterować duże Oddziały Zbrojnych Wojsk pomiędzy nami;

 

ABY żołnierzy chronić, pozorną Rozprawą, od Kary za Morderstwa jakie by popełniali na Mieszkańcach tych Stanów;

 

ABY odciąć nasz Handel z wszelkimi Stronami Świata;

 

ABY nakładać na nas Podatki bez naszego Zatwierdzenia;

 

ABY pozbawić nas, w wielu Sprawach, Dobrodziejstw Sądu Przysięgłych;

 

ABY transportować nas za Morza, a sądzić za pozorowane Przestępstwa;

 

ABY przewrócić System wolnych Angielskich Praw w sąsiadującej nam Prowincji, zaprowadzając tam arbitralny Rząd, oraz poszerzając jej Granice, byle ją wnet uczynić Przykładem i zdatnym Narzędziem dla zaprowadzania tego samego absolutnego Rządu w tych Koloniach;

 

ABY odebrać nam nasze Statuty, obalić najdroższe nam Prawa, a zmienić zasadniczo Formy naszego Ustroju;

 

ABY zawiesić nasze Legislatury, a zdeklarować siebie samych uposażonymi w Moc stanowienia za nas we wszystkich Sprawach bez wyjątku;

 

ON opuścił tutejszy Rząd, deklarując nas pozbawionymi jego Opieki i wydając przeciw nam Wojnę.

 

ON plądruje nasze Morza, pustoszy nasze Wybrzeża, pali nasze Miasta, i niweczy Życie naszych Ludzi.

 

ON tego Czasu obecnie nadsyła duże Wojska obcych Najemników, co by dopełnić Dzieła Śmerci, Spustoszenia i Tyranii, rozpoczętego od razu z Przesłankami Okrucieństwa i Perfidii którym ledwo równać by się mogły najbardziej barbarzyńskie z Czasów, a zupełnie niegodnymi Głowy cywilizowanego Narodu.

 

ON zmusza naszych współ-Obywateli, na Jeńców pojmanych na wysokich Morzach, by nosili Broń przeciw swemu Krajowi, stawali się Katami swych Przyjaciół i Braci, bądź sami z ich Rąk padali.

 

ON wznieca domowe Zamieszki pomiędzy nami, oraz powziął się sprowadzać Mieszkańców naszych Granic, bezlitosnych Indiańskich Dzikusów, których znaną Zasadą Walki jest ślepa Destrukcja, bez względu na Wiek, Płeć, oraz Stan.

 

NA każdym Etapie owych Opresji zwróciliśmy się z Petycjami o Reperację, w najskromniejszych z Pojęć: Na nasze ponawiane Petycje odpowiedziano jedynie ponawianiem Krzywd. Książę, którego Charakter tym samym naznaczony jest każdym Uczynkiem wartym Tyrana, nie nadaje się na Władcę wolnego Narodu.

 

NIE zabrakło nam też Baczenia dla Brytyjskiej naszej Braci. Powiadamialiśmy ich od Czasu do Czasu o Usiłowaniach ich Legislatury by rozwinąć nad nami niezasadne Sądownictwo. Przypominaliśmy im o Okolicznościach naszej Emigracji oraz Osiedlenia się tutaj. Odwoływaliśmy się do ich rodzimej Prawości i Wspaniałomyślności, zaklinaliśmy dla Względów wspólnego naszego Rodzaju, by wyrzekli się owych Uzurpacji, gdyż nieuchronnie przerwałyby nasze Więzi oraz Korespondencję. Oni także pozostali głuchymi na Głos Sprawiedliwości a Pokrewności. Musimy więc przychylić się naszej Potrzebie, która wieszczy naszą Separację, a uznać ich, jak resztę Ludzkości, za Wrogów podczas Wojny, podczas Pokoju, za Przyjaciół.

 

MY takowoż, Reprezentanci ZJEDNOCZONYCH STANÓW AMERYKI, na OGÓLNYM KONGRESIE, Zgromadzeni, przywołując Najwyższego Sędzię tego Świata odnośnie do Słuszności naszych Intencji, w Imię oraz z Upoważnienia dobrego Narodu tych Kolonii, uroczyście Publikujemy i Deklarujemy, iż te Zjednoczone Kolonie są i Prawem winny być WOLNYMI I NIEZALEŻNYMI STANAMI; iż są one uwolnione od Lojalności dla Brytyjskiej Korony, oraz że wszelka polityczna Więź pomiędzy nimi a Państwem Wielkiej Brytanii jest i powinna być zupełnie rozwiązaną; oraz iż jako WOLNE I NIEZALEŻNE STANY mają one pełną Władzę wydawać Wojnę, zawierać Pokój, wchodzić w Przymierza, zakładać Handel, oraz dokonywać wszelkich Postępków i Spraw które NIEZALEŻNE STANY Prawem czynić mogą. A dla Wsparcia tej Deklaracji, z trwałym Ufaniem w Osłonę bożej Opatrzności, wzajem sobie zawierzamy nasze Żywota, naszą Pomyślność, oraz nasz święty Honor.

 

Podpisano, z NADANIA i na RZECZ KONGRESU,

JOHN HANCOCK, PRZEWODNICZĄCY.

Potwierdzono, CHARLES THOMSON, SEKRETARZ.

FILADELFIA: DRUK JOHNA DUNLAPA

 

TRANSLATOR’S NOTE
Wiktionary interprets “bezpieczność” as “light-heartedness” or “levity”.
https://pl.wiktionary.org/wiki/bezpieczno%C5%9B%C4%87

 

This does not have confirmation in resources, please compare Piotr Skarga, Sermons for Sundays and Holidays of the Year, who obviously does not imply frivolity:

“i z bezpiecznością chleba swego pożywa”,
“and eats his bread in safety/security”.

 

“Bezpieczność” is simply an older word shape for “bezpieczeństwo”. The difference is the feminine grammatical gender and distance from Communist connotations to “bezpieczeństwo”.

 

NOTA OD TŁUMACZKI
Wiksłownik podaje znaczenie “bezpieczności” jako “beztroskę” czy “śmiałość”,
https://pl.wiktionary.org/wiki/bezpieczno%C5%9B%C4%87

 

Nie ma to potwierdzenia w źródłach, proszę porównać Piotra Skargę, Kazania na niedziele i święta całego roku, który oczywiście nie sugeruje frywolności:

“i z bezpiecznością chleba swego pożywa”.

 

“Bezpieczność” to po prostu starsza forma słowna “bezpieczeństwa”. Różnica jest w żeńskim rodzaju gramatycznym i dystansie od komunistycznych konotacji z “bezpieczeństwem”.

 

Feedback in natural language: conclusions

Artificial intelligence has patterned after human structures for years. In consequence, artificial parsing has come to be used for teaching and diagnosis. Computers rely on programs. My thesis discusses human information processing, with focus to the role of feedback in language. Human information processing differs from artificial considerably.

 

  • Tests by Ladefoged showed speech and language dependence on feedback without exception.
  • Human DNA requires cellular feedback for active protein.
  • Human endurance under feedback impoverishment has been proved lower than for fasting.

Not only on these grounds, the role of feedback in human language processing can be posited to approximate a drive.

 

I defended the thesis in 2000, at Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, earning my M.A. degree in American English, specialization psycholinguistics.

GENERAL CONCLUSIONS

 

Of the many definitions of feedback, those of output return, effect reversal, or acoustic interference have been widely used, with regard to mechanical devices. Psychological meaning to be that of evaluative behavior, feedback has become associated with guidance or viewpoints.[1] Neurology began applying the term of information processing to human bodily structures in the XX century.

 

The notion of feedback has been adapted for cybernetics,[2] the Greek kybernan to denote steering or governing. Artificial intelligence remains a secondary application, capable of patterning after human insight only to an extent. Hodgkin-Huxley mathematical model having lost prominence for life sciences, the cellular processes as discovered by the researchers remain a fact, feedback to be a closed-loop capability over open-loop sequences.

 

Psycholinguistics gained prominence in 1960s, opposing behaviorism (Puppel, 1996). The framework for the present quest, the discipline has been defined as a study of the relationships between linguistic behavior and psychological processes, including language acquisition (New Oxford Dictionary of English, 1998). Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego would enclose language teaching and remedial with the field (1993). The study of psychological reality of language, as recognized also by the Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989), does not abstract from language neural matter.

 

Human nervous systems can be viewed as natural information management structures. The tenets of option, information pool, program, feedback, and signal use are met within the human internal structuring by standard. Natural language is indispensable for human logical functioning, comprehension and production to depend on neural processes. Feedback reliance is a natural principle for live human systems.

 

Feedback phenomena are intrinsic to single neurons as well as systemic dynamics, of the central and autonomic co-operating for situational and individual stereotypy, or the cortical and subcortical negotiation for the spoken or written act. Regard to feedback is not to encourage pursuits for a uniform[3] neural model for language, human speech and language to be a natural faculty by a human person.

 

Individual, personality factors emerge already at the level of language cerebral patterns.[4] The patterns and their networks are not innate or inborn structures, but actual neural connections every person needs to form on his or her own. Consequently, there is no universal neural format for language, and no such model can become of function for personal linguistic strategies.

 

Strategy language styling and structuring depends on personal free will. The generative and spontaneous capability uses open-loop consecutions for language that can compare with programs, yet need to be formed in feedback-mediated exercise of goal-oriented behavior. The laws of learning by Edward Lee Thorndike are consistent with natural neural networking, in which personal congruity is an inherent component.

 

Human earliest vocal behavior is innate. As instinctively, humans begin own inner networking, in the egocentric feedback of circular reactions. Throughout lifespan, an essentially closed-loop manner can be observed about human learning.[5] Human persons to be dynamic entities rather than layers or scopes of actuation, cognitive processes would require use of own inner input.[6] Timing would be indispensably intrinsic for all intellectual performance, human working memory to partake in inner feedback. Stimulation, as a unidirectional influence, would be incapable of feedback functions.[7]

 

Behaviorist approaches can be doubted also on grounds of the inner heterarchy carry-over of endophasia. For human language skill overall, feedback as sustained in neural pattern build would allow verification as well as change in language existent neural compass, and provide for the neuro-motor-articulatory feedforward. All natural languages permanence is relative, to include phonology along syntax and semantics, in the notion of a language standard.

 

“Mind modularity”, “language universals”, or “notional matrices” cannot account for the language pool phenomena of the Warrens experiment. It would be feedback-mediated attainment of language information thresholds to explain the results: the masked component concealed actual phonemes. Not only on these grounds, feedback reliance can be considered a neuro-behavioral priority for natural language. Open-loop sequences or routines would be formed to encourage neural economy and thus make more allowance for feedback and related responsiveness, as proved by Ladefoged. Grammars would be projects by individual minds flexibly to apply within personal linguistic strategies.

 

Feedback intrinsicality becomes a sound conclusion with regard to permanent hindrance, as well. Re-orienting would follow natural feedback compensation, in persons of inborn and acquired sensory impediment. Remedial in mental language processing always solicits personal awareness and language egocentric feedback. Behavior validity may never become negotiated in the learning deficient, without autonomous concordance. The extreme of the “fragmented thought” of schizophrenia implies defects in intrinsic timing to express in phonologically driven discourse.

 

These are not only human cognition and language to need natural inner feedback. Human DNA depends on cellular feedback for active protein, in the course of the human endeavor to comprehend own structure, this being already Lamarck to note on organism adaptation (The New Oxford Dictionary of English, 1998). Human endurance under feedback impoverishment has been reported lower than for fasting, and of sensory expression (Lindsay and Norman, 1991).[8] Parallel-distributed information processing by human brains holds in standard as well as non-standard contexts, yet impediment, obstruction, or deficit cannot prescribe on norm.[9] Therefore, the role of feedback in language processing can be posited to approximate a drive.

 

Psychologically, a drive is an inner urge to stimulate response, incite or repress action, as well as a basic and instinctive need (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 1989). The instinctual nature of feedback reliance would be strongest in neural, inner extents, interference or limitation potentially to induce biological search for variables. In environmental scopes, dependence on feedback would lessen with language maturation and personal independence.[10]

 

Not connoted with stress or fear in civilized circumstances, speech and language always remain a basic human need, and as such relate to self-sustainment. The role of natural feedback in language thus would be that of an initiating, mediating, and modeling factor. This would be the self-preservation instinct to promote individual flexibility and competence for progress and advancement.

FOOTNOTES

 

[1] The phrase to give someone feedback means to provide an opinion, an informed view. Only solicited opinion in standard verbal form may work as feedback.

 

[2] Cybernetics: theory of control in biology, mechanics, and electronics.

 

[3] The degree of uniformity as in medical sciences, where the doctor tells the standard heart rate or respiratory capacity, would not apply for language. Some people speak volumes, some prefer written language activity, and some hardly get involved with language. There is no ground to term any of the predilections abnormal.

 

[4] Already individual ways to shape letters of the alphabet vary. The neural patterns to mediate handwritten (ɑ) or (e) can differ from those to mediate (a) or (ε). Please compare chapter 3.6 for graphemic variance.

 

[5] Please compare chapter 2.8.

 

[6] Please compare chapter 2.4, on the role of circular reactions.

 

[7] Even low-level verbal stimulation could not provide for inner language.

 

[8] Please refer to chapter 1.8 and the pool model for internal balance preservation. With partial deprivation only, the endurance was about 48 hours (Lindsay and Norman, 1991).

 

[9] An approach to have deprivation for a measure would have us developing innumerable “drives”. Naturally, a figure of speech as a drive for knowledge could sound natural. “A drive for a good cup of coffee” would not, unless humorous.

 

[10] The term competence follows Noam Chomsky’s notion that all humans have language competence and performance. The use is not to imply school assessment.

Generative and universal grammar FAQ

The few questions and answers below are to explain on the stand my grammar approach has regarding the Universal Grammar by Noam Chomsky. Undeniably, Mr. Chomsky’s work has been of important reference in my language activity. I began inventing my grammar long before I ever heard about Mr. Chomsky, however.

 

Feel welcome to email me about generative grammar. Comments will be posted only by consent.

 

1. Is there literally a universal grammar to learn any language of choice?

 

A uniform grammar for all languages in the world is impossible. I am not aware of any such postulate by Mr. Chomsky. His Universal Grammar is about features that many languages have in common. My grammar is specifically for English.

 

A grammar is generative when it tells the principles or variables a person can use to produce standard language independently, without following formulations by other people. In other words, we do not consider if we use the Present Simple because a book says we do so when “we want to say this or that”. Mr. Chomsky’s grammar tells what principles many languages would have in common. My grammar would offer variables for primarily American English.

Read: Grammar is always a project

 

2. Does the Universal Grammar imply there are actually Language Acquisition Devices in human brains?

 

Linguistically, a device may be something devised, as well as a faculty that devises. This latter meaning applies best to Mr. Noam Chomsky’s theory, I think.

 

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition defines the verb to devise: to form, plan, or arrange in the mind; design or contrive; to suppose; imagine.

 

I do not follow the notion of the Language Acquisition Device. I follow the term of the human language faculty, as neurology is an insufficient perspective on language.

Read: Parameters and devices

 

3. Could language be a result of a genetic mutation?

 

Mr. Noam Chomsky has used the word mutation with reference to language as a result of human evolution.

 

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition will have a mutation for the act or process of being altered or changed; a change of the DNA sequence within a gene or chromosome of an organism resulting in the creation of a new character or trait not found in the parental type.

 

I think people can evolve language during lifespan, without any corresponding genetic change. Human language skills are not the same if to compare childhood, adolescence, and adulthood, while the DNA retains identity in good shape. My sense for evolving is to achieve gradually, to work out, to devise. I never use the term mutation.

Read: American English ― where from?

 

4. Is language explainable in terms of neural study?

 

Neural models refer to the tissue. My language work acknowledges the notion of human personality. For example, most people have happened to write postcards home. Though the situations may be very similar and the time exactly the same, hardly any people would spontaneously write identical messages.

 

There are no “mathematical” or “purely functional” connectivities in human brains. Outcome of isolated neuron excitation can be considered only in terms of statistics. Intermediate neural layers in the brain are constantly active and abundant to the extent allowing to call them “hidden”, though modern scanning technologies can “see” them.

 

Human individuality is not a myth, though we could not say we know all about it, or — as in my case — we would not change focus from language to personality factors. By a human personality I mean individual affect, volition, and intellect, without judging on qualities.

Read: Feelings!

 

5. What is spatialization and is it universal?

 

em>Spatialization means that we can use some of the words we have learned regarding earthly space also for time. In English, we can say before that house at the end of the road, before that turn to the left, as well as before noon, or before twelve hours.

 

We could say that spatialization is universal, because all languages have it. Every language would spatialize a bit differently, however.

Read: Grammar ― why think about space?

The absolutely basics about the USA

The governing body of the American democracy is the Congress. It comprises the Senate and the House of Representatives. It is located in the Capitol Hill.

 

 

Many researchers derive democracy from ancient Greece. How could we compare ancient Greece and modern America? Ancient Greeks actually developed a proto-democracy: they happened to have kings and queens, depended heavily on military leaders and bequeathed elitism. America is a democracy. There have been no kings or queens of the USA. The head of the state is the President. The President resides in the White House.

 

 

Both the Congress and the White House are in Washington D.C. that is, the city named Washington in the District of Columbia. Washington D.C. is the capital of the USA.

 

District Columbia is on the American East Coast.

 

The state of Washington is on the West Coast.

 

We can get maps of the USA at the National Atlas website, NationalAtlas.gov.
We usually tell the name of our location along with the name of the state, if we give our address in America.

 

Washington state got its name after George Washington, the first American president. The state is the only American state named after a president.

GEORGE WASHINGTON

 

There are many places named Washington in America. George Washington remains a very prominent figure. He fought for American freedom in the Revolutionary War against England. He was President in years 1789-1797, after the War.

 

The American Revolutionary War had its written formulation
in the Declaration of Independence.

Link to post on the Declaration
CLICK TO READ ABOUT THE DECLARATION

 

The Revolutionary victory brought another historic formulation,
the American Constitution.

CLICK TO READ ABOUT THE CONSTITUTION

 

American government was built “from scratch” by the Founding Fathers. Some, as Thomas Jefferson, described their perspectives on the State. Elective monarchy patterns as of Poland, for example, did not win ground. Poland was a chronically fallen country. The monarch was a lifetime position, and commoners hardly had civil rights. Hereditary monarchy forms as of England obviously did not offer any better security for the freedom of the people.

 

James Madison wrote,

 

The constitutional reallocation of powers created a new form of government, unprecedented under the sun. Every previous national authority either had been centralized or else had been a confederation of sovereign states. The new American system was neither one nor the other; it was a mixture of both.[38]

 

The “new form of government” is democracy,
only by far more advanced than Greek prototypes.

Compare the History US site,

Video: America gets a constitution

Language form

Without a piece of thought about language form, we could not learn any language. Let us think what language form is. Different languages have different ways to name objects of thought. For example, we can say a dog in English. In German, we can say ein Hund. In French, we can say un chien. In Greek, we could say σκυλος.In Russian, we could say собака.

 

Alsatian

 

All these words have different forms, but they refer to or indicate the same object that we name a dog in English.We may use word forms in more than one sense. In the picture above, we can see Jemma’s dog. We would not have Buddie for a hot dog (!)

__Smiley joke PNG
Hot dog

Language forms do not work in isolation. A cat in English can be eine Katze in German. It can be un chat in French. A cat can be γάτα or γάτος in Greek. It can be кот in Russian.

 

Cat

 

A chat can be a conversation, in English. A gat can be a channel or passage. Kot can be a Yeniseian language. Language forms happen to differ. Language forms also happen to be very similar. We always need to know the language and the context, to see what the language form denotes: a picture of a cat is not a cat.

 

Language form is always a word form. In language psychology, we have “body language” for a figure of speech. There is no language without syntax. Our bodies could not work for syntax (!)

 

We can work on language form much easier, if we use virtual words. Invented or virtual words are closest to non-existent words. They have word shapes, but they have no meaning. They can help exercise syntax. Children invent words spontaneously, to practice language.

 

Try the virtual words and color code.

Link to the color code and virtual words

Feel welcome to tell me what you think

 

Feel welcome to tell me what you think, it is my cup of tea to answer. Feedback is posted only upon consent.

 

The American bald eagle

The name Haliaeetus leucocephalus, derives from Greek hali “sea”, aiētos “eagle”, leuco “white”, cephalos “head”. American bald eagles are white-headed. The name “bald” correlates with figurative classic Latin reference for the word leucos, as we also may find in descriptions of “barren, wintry lands”. Bald eagles do not migrate for winter, and US Alaska has the biggest population of them in the world.

 

White-headed sea eagle
White-haded sea eagle, Wikimedia Commons

The bald eagle is a national symbol of the United States of America. The Continental Congress included the bird in the Great Seal in 1782.

 

Not everyone was happy with the choice. Benjamin Franklin wrote in one of his letters,

 

For my own part. I wish the bald eagle had not been chosen the representative of our country. He is a bird of bad moral character. He does not get his living honestly … besides, he is a rank coward: The little king bird not bigger than a sparrow attacks him boldly and drives him out of the district.

 

Bald eagles have been termed “opportunistic feeders”, indeed (Wikipedia). The term means they adapt to habitats. Preying on fish is actually easy to the birds, and well, we hardly could expect whaling, by any bird at all.

 

If we are curious about American landscapes and habitats, we can go the National Oceanic and Atmospheric Administration www.photolib.noaa.gov.

 

On bald eagles’ courage, we should not expect them to fight in areas or territories they do not recognize for own. However, it might be very dangerous to try approaching a nest, when the parents are around (!)

 

All bald eagles and golden eagles are under the Protection Act. Federal laws forbid damaging, disturbing, possession, or trading of the American eagle. Bald eagles hatch reliant on temperatures. They may hatch in spring or fall, dependent on the geographical area.

 

The American bald eagle symbolizes good language skills, in our grammar course. If we are curious about the species, we can get American Bald Eagle Information, www.baldeagleinfo.com.

We also can support the species financially, with the American Eagle Foundation, www.eagles.org.

Colors can help read and learn

We can use a color code, to make reading and learning easier. We use colors when the words are of focus. Let us begin with verbs. We color auxiliary verbs green and head verbs mauve.

 

Some verb forms can work as head verbs as well as auxiliaries. Our head verbs can head verb phrases. They tell the activity or faculty. Auxiliaries always require another verb. They help tell the language pattern, for example Simple, Progressive, or Perfect.

 

We could say,

 

I am a learner;

I am learning.

 

We could also say,

 

I have a grammar book;

I have learned grammar.

 

To avoid confusion, we can use invented words. Virtual words can be fun. Kids use them regularly, following own natural intuitions, and make language patterns much easier to work out. We can use the trick when we are older, too.

 

 

In our exercises, we usually begin with virtual word practice, and only then we work on real words: we focus on meaning better, when language structure is not a problem.

 

SEE EXAMPLES OF REAL SYNTAX WITH INVENTED WORDS

 

We can try “bimo” for a verb. We use “bimo” with the forms and in the places for head verbs. This can help us focus on syntax.

 

I am bimoing.

 

I have bimoed.

 

We can have two invented verbs, bimo and thimo, as well as two invented nouns, phimo and reemo. Our virtual verbs are gillyflower. Our invented nouns can be carrot. The colors are much less likely to occur in print, even color print, and invented words are just to help exercise. They are not to replace language.

 

I have a phimo.

 

Virtual words can help learn speech sounds.

 

VIRTUAL WORDS

The words have the sounds [f] , [b], [th], and [r] in the same position. The sounds may be difficult to learners, just as telling [I] from [I:], for example in thimo and reemo.

 

Learn to say thimo

Kids happen to say things as “phimo bimoes reemo” not only for fun. It is for real language practice.__Smiley PNG

 

In our language journey, pronouns and nouns are ink blue. Highlights and mapping extents are blue. We avoid color red, for the prevalent and adverse associations with prescriptive opinion on error.

 

Feel welcome to tell me what you think

 

Feel welcome to tell me what you think, it is my cup of tea to answer. Feedback is posted only upon consent.

1.2. Mind practice

Exercise 4. Let us try some travel in our minds. We can use exercises 1 – 3. Let us take our short mind journey in stages. We all have own inner language, the language of our thought.

 

a) First, let us think how long we could stay without thinking. We may happen to hear or even say that someone is not thinking. This is yet only a saying, something nobody can mean literally. In reality, nobody can “stop” his or her mind, even for a minute.

 

b) Let us fix our visual focus on a single thing — a teacup, a pencil, the apple in the image above? Let us try to think about our object only and not anything else. We can use a wristwatch to see how long we cope.

 

c) Let us close our eyes and try not to think absolutely anything. The watch will tell us if we really can do this.

 

d) Let us think in what language we think and how we think. Do we think in entire words? Could our thoughts be only pictures?

 

e) Let us go back to exercise 1. We can say out our answers to exercise 1. Whether multilingual or monolingual, we think strictly in words and in English. We visualize spellings, that is, we imagine we write the words. We do the same for exercise 2. If we have done the exercises already, we do not look up the answers.

 

f) We read exercises 1 and 2 again, and try to “see” and “say” our answers in our thoughts strictly. Then, we write the answers on a spare piece of paper. We do exercise 3 as well. We do not even whisper (!)

 

In the beginning, we might feel it is really an effort to “discipline” ourselves and consciously direct own thinking. It is essential that we try. “Saying” or “writing” in our thoughts before spoken or written activity can make our language habits much stronger.

 

We humans naturally have inner language. For example, silent reading is faster than reading out. This is inner language to facilitate the process. It is not entire words or even speech sounds. It has only trace aspects of written or spoken language.

 

Inner language is the highly advanced way for our human brains to correlate language knowledge and skills. We do not know a language really, if it does not belong with our inner skills. Importantly, we can exercise to augment our inner intellectual powers.

 

Feel welcome to further grammar journey.

Link to chapter 2. Verb form WILL in the fields of time

 

read-this-in-a-slavic-language-polish

The US Great Seal

The United States Great Seal, the obverse

The United States federal authorities have used the Great Seal to authenticate documents since 1782. Please mind that the Seal pertains with the authorities. We can use it only for explanatory purposes, which is the objective here.

 

The obverse of the Seal is the national coat of arms of the United States. The Seal shows the bald eagle holding 13 arrows in its left talon and an olive branch with 13 leaves and 13 olives in its right talon.

 

The arrows symbolize the American preparedness for war. The olive branch indicates want of peace. The eagle turns its head to the olive branch, expressing the American propensity for peace.

 

The symbology of number 13 as well as the motto, E pluribus unum, “Out of Many, One”, refer to the 13 states to have formed the original Union.

 

The use of arrow symbols in this grammar course does not correspond with the arrows of the Seal. It is to regard human orientative strategies and has no reference to weapons.

 

The reverse of the Great Seal shows an unfinished pyramid with an eye and two Latin inscriptions. The pyramid has 13 layers and the date MDCCLXXVI (1776) in Roman numerals.

 

The date 1776 is that of the Declaration of Independence. The two Latin mottos are Annuit coeptis and Novus ordo seclorum.

 

The eye has been a symbol for mindfulness and forethought as providence, worldwide. The pyramid may stand for might and endurance, it yet is purposed to remain unfinished. The Founders did not intend the State for wielding absolute power (as we might associate pyramids with totalitarian ancient Egyptians).

 

 

Charles Thomson, the secretary of the Continental Congress, designed the Seal and formed the mottos. He never provided a translation of the Latin phrases. An expert at Latin, he wrote he meant for the phrases to signify the New American Aera” which commenced from the date” (1776). The word “to signify” has close synonyms in words as “to connote”, “to be of association”.

 

Interestingly enough, the Seal could make a rhyme the people generally might identify with, as also a child might remember.

Out of many, one

E pluribus unum

With favor to the endeavor,

Annuit coeptis

A new people come.

Novus ordo seclorum

 

Obviously, the Seal is not just a seal of assent. It is the endeavor it supports.

 

The Seal of the United States President derives directly from the obverse of the Great Seal. It is reasonable to think that the Seal does not invoke supernatural powers. The text is a formation by Charles Thomson, and the images correspond with symbols as known through civilization.

 

Feel welcome to my Hub Page on reading the Seal.

 

One-dollar bills have showed the Great Seal since 1935.

Click to enlarge